Bra att veta

Vill du avveckla ditt bolag enkelt och kostnadseffektivt? Du får tillbaka de tillgångar som finns i bolaget genom att låta bolaget gå i frivillig likvidation. När likvidationen är avslutad är bolaget upplöst.

Vi ordnar handlingar och sköter kontakter

Vi tar fram alla handlingar som behövs för likvidationen och sköter alla kontakter med Bolagsverket så att du kan lägga allt åt sidan.

Vill du så kan vi även sköta formalia såsom bokföring, deklarationer, kontrolluppgifter och, i förekommande fall, upprättande av årsredovisningen under likvidationsperioden.

Hur gör man för att det ska gå snabbt och bli kostnadseffektivt?

Till att börja med är det bra om man rensar bolaget från tillgångar som inte är pengar, och betalar de skulder som är kända. Eventuell utdelning kan vara bra att besluta om då det inte finns någon laglig möjlighet att betala ut pengar ur bolaget under likvidationsperioden annat än för att reglera bolagets skulder.

Ofta mer än vad man tror

Vi ser ofta att det finns släpvagnar registrerade på företaget och avtal såsom telefonabonnemang och liknande även om bolaget inte har haft någon verksamhet på länge.

Revision under likvidationen

Bolagets revisor sitter, i de fall bolaget har revisor, kvar under hela likvidationen, om inget annat beslutas av bolagsstämman, och reviderar års- och slutredovisningen.

Försäkringar i bolaget

Har bolaget en företagsförsäkring kan det vara klokt att låta den vara kvar tills bolaget är avslutat. Kontrollera också om det finns kapitalförsäkringar eller annat som ska överföras till anställda, funktionärer eller ägare.

Bolagsstämman beslutar om likvidation

Det är bolagsstämman som beslutar att bolaget ska gå i likvidation. Vi ordnar med de protokoll som behövs utifrån de behov ni har. Ett beslut om värdeöverföring, exempelvis aktieutdelning, måste komma före beslutet om att bolaget ska gå i likvidation.

Bolagsverket utser likvidator

Bolagsverket utser likvidator på förslag av bolagsstämman och likvidatorns första uppgift är att kalla på bolagets okända borgenärer.

Kallelsetid

Bolagsverket utfärdar kallelsen på bolagets okända borgenärer som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Har ingen borgenär givit sig till känna under de sex månader som utgör kallelsetiden meddelar Bolagsverket detta och likvidatorn kan förbereda bolagets avslut och upplösning genom att bokföra de sista transaktionerna samt att, om det är fler än en aktieägare, göra ett förslag till hur de kvarvarande tillgångarna ska utskiftas.

Utskiftning av bolagets tillgångar

Bankkontot avslutas och en slutredovisning över likvidatorns förvaltning under likvidationsperioden skickas till bolagets revisor för granskning i de fall bolaget har revisor. Precis som vid en vanlig årsredovisning då bolagsstämman beviljar styrelsen ansvarfrihet, ska bolagsstämman i det här fallet besluta om att bevilja likvidatorn ansvarsfrihet. Slutredovisningen skickas därefter till Bolagsverket som registrerar att bolaget är upplöst.

Hur lång tid tar det?

Det tar vanligtvis 7 - 8 månader. För likvidationer som ska avslutas precis under semesterperioden eller vid jul om det är många helg- och klämdagar, kan det ta ytterligare någon eller några veckor.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se