Aktieägartillskott

Ett aktiebolags ägare kan i princip öka bolagets egna kapital på två huvudsakliga sätt, genom en ökning av aktiekapitalet (emission) eller genom ett tillskott till bolagets fria kapital.

Kapitalökning genom aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott innebär att en eller flera av ett aktiebolags ägare skjuter till kapital utan att aktiekapitalet ökas eller att deras ägarandel förändras på något sätt. Aktieägartillskott kan lämnas när som helst och kräver inget beslut av bolagsstämma eller liknande. Aktieägartillskott är ett mycket vanigt verktyg för att komma tillrätta med tvångslikvidationssituationer p.g.a. kapitalbrist.

Man delar in aktieägartillskotten i två olika typer, ovillkorligt respektive villkorligt aktieägartillskott.

Ovillkorligt aktieägartillskott

Ett ovillkorligt aktieägartillskott innebär att en eller flera aktieägare skjuter till kapital till bolaget utan att göra några anspråk på att få tillbaka tillskottet. Tillskottet bokförs direkt mot fritt eget kapital (balanserad vinstmedel) och påverkar inte periodens resultat.

I och med att tillskottet redovisas som fritt eget kapital kan det senare delas ut till aktieägarna men då i proportion till ägarnas aktieinnehav och inte i förhållande till hur tillskottet faktiskt lämnades.

Om ett ovillkorligt aktieägartillskott lämnas av endast en aktieägare kan det, under vissa omständigheter, medföra en risk för beskattning av övriga ägare samt kostnader för bolaget.

Ett ovillkorligt aktieägartillskott ingår i det avdragsgilla anskaffningsvärdet för aktierna när en fysisk person avyttrar dem.

Villkorligt aktieägartillskott

Ett villkorligt aktieägartillskott innebär att givaren förbehåller sig rätten att återfå tillskottet när bolaget i framtiden har möjlighet till återbetalning. En sådan återbetalning är, i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, att jämställa med en utdelning (värdeöverföring) och vid återbetalningen måste därför samtliga regler i ABL 17-18 kap. beaktas.

I ett skattemässigt perspektiv är dock en återbetalning av ett villkorligt aktieägartillskott att jämställa med återbetalning av ett lån och medför därför ingen beskattningskonsekvens.

För att ett aktieägartillskott ska betraktas som villkorligt och därmed ge givaren en möjlighet att återfå tillskottet bör en dokumenterad överenskommelse upprättas vid tidpunkten för tillskottets lämnande. En sådan överenskommelse reglerar rätten till återbetalning ur framtida vinstmedel, inte i förhållande till bolaget utan i förhållande till bolagets aktieägare, som alltså ”avstår” utdelning till förmån för tillskottsgivaren.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se