Bra att veta

Bakgrund

Delning av bolag kan ske till ett eller flera bolag (övertagande bolag). Om det gamla (överlåtande) bolaget inte ska upplösas i samband med delningen, kallas det för en partiell delning.

Det övertagande eller de övertagande bolagen kan vara bolag som bildas genom delningen, lagerbolag eller andra redan befintliga bolag.

Delning av bolag kan användas för att minimera skatte- och lagfartskostnader i många fall, som t.ex:

  • Uppdelning av ett fastighetsbestånd i ett fastighetsbolag på flera bolag
  • Avknoppning av en verksamhetsgren i samband med en försäljning
  • Ett sätt för två eller flera kompanjoner att dela upp verksamheten mellan sig, för att fortsätta var och en med sin egen verksamhet.

För att slippa stämpelskatt vid uppdelning av ett fastighetsbestånd krävs en fullständig delning.

Bolag som nybildas genom delning

Bolag som nybildas genom delning får sitt organisationsnummer och blir en juridisk person först när Bolagsverket registrerar delningen som genomförd. Det är först när bolag som nybildats genom en delning fått sitt organisationsnummer som bolaget får rättskapacitet. Att ett bolag har rättskapacitet betyder att de kan ingå avtal och svara och kära inför domstol.

Vederlag och ersättningar

Aktieägarna i det överlåtande bolaget ersätts antingen med aktier i det övertagande bolaget eller med en kombination av kontanter och aktier i övertagande bolag. Det är
också tillåtet att några aktieägare får aktier och andra pengar förutsatt att man är överens. Andelen aktier i övertagande bolag ska dock uppgå till mer än hälften av den totala ersättningen som ska utges till samtliga aktieägare i det överlåtande bolaget. Varje aktieägare har rätt att kräva att mer än halva ersättning utgör aktier. Aktieägarna ska behandlas lika och kan kräva samma rättigheter i de övertagande bolagen som de avstått i det överlåtande bolaget, men en aktieägare kan också välja att avstå från vederlag.

Beskattning

Innan ett delningsförfarande genomförs bör det göras en noggrann konsekvensanalys ur bland annat skattesynpunkt. Heinestams kan sätta er i kontakt med rådgivare om så önskas.

Betalningsansvar enligt delningsplan

Fullständig delning

Överlåtande bolag upplöses och dess tillgångar och skulder överförs till övertagande bolag enligt delningsplanen. Om något av de övertagande bolagen inte kan reglera en skuld som den fått sig tilldelad enligt delningsplanen, så svarar övriga övertagande bolag solidariskt för skulden med högst den nettobehållning de har fått sig tilldelade enligt delningsplanen. Värdet avser nettobehållningens verkliga värde.

Partiell delning

Överlåtande bolag finns kvar. Tillgångar och skulder enligt överförs till övertagande bolag enligt delningsplanen. Om något av de övertagande bolagen inte kan reglera en skuld som den fått sig tilldelad enligt delningsplanen, så svarar övriga övertagande bolag och det övertagande bolaget solidariskt för skulden. De övertagande bolagen svarar liksom vid fullständig delning, med högst den nettobehållning de har fått sig tilldelade enligt delningsplanen. Övertagande bolag svarar med ett belopp högst motsvarande den nettobehållning som behållits i bolaget efter delningen. Värdet avser nettobehållningens verkliga värde.

Betalningsansvar för skuld som inte framgår av delningsplanen

Fullständig delning

Överlåtande bolag upplöses och dess tillgångar och skulder överförs till övertagande bolag enligt delningsplanen. Om något av de övertagande bolagen inte kan reglera en skuld som den fått sig tilldelad men som inte framgår av delningsplanen, så svarar övriga övertagande bolag subsidiärt och solidariskt för skulden och utan begränsning.

Partiell delning

Överlåtande bolag finns kvar. Tillgångar och skulder enligt överförs till övertagande bolag enligt delningsplanen. Om något av de övertagande bolagen inte kan reglera en skuld som den fått sig tilldelad men där det inte framgår av delningsplanen vilket av bolagen som fått skulden på sin lott, så svarar övriga i delningen ingående bolagen solidariskt för skulden och utan begränsning. Det innebär att även det överlåtande har ett ansvar för skulden. Ansvaret är inte subsidiärt utan primärt och en fordringsägare kan vända sig till vilket som helst av de i delningen ingående bolagen och kräva betalning.

Det går att minska det subsidiära ansvaret när det är fler än två bolag som omfattas av delningen. Kontakta Heinestams för närmare information.

Betalningsansvar för skuld som inte är känd vid delningen

Skulder som inte var kända då delningsplanen upprättades behandlas som om de inte framgick av delningsplanen. Detsamma torde gälla även om det av delningsplanen framgår att ett visst bolag ska reglera en okänd skuld om dess uppkomst går att hänföra till en viss tillgång som det berörda bolaget har fått sig tilldelat. Det råder dock en oklarhet om rättsläget varför en sådan okänd skuld ändå bör beaktas i delningsplanen.

Subsidiärt ansvar i årsredovisningen

Det subsidiära betalningsansvaret ska i årsredovisningen redovisas som en ansvarsförbindelse.

Delningsplan

En delningsplan ska upprättas där det, bland annat, ska framgå hur tillgångarna och skulderna kommer att fördelas på de olika bolagen efter det att delningen har genomförts, och det är marknadsvärden som används. På grund av ansvarsfrågan är det viktigt att vara noggrann och försöka förutse och fördela skulderna så exakt som möjligt. I delningsplanen regleras även frågor om arvode i form av aktier i övertagande bolag och, i förekommande fall, kontant ersättning som ska lämnas till aktieägarna i det överlåtande bolaget. För de fall det är en fullständig delning, det vill säga att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation, blir det ett utbyte av aktier från det överlåtande bolaget till de övertagande bolagen. Ett utbyte kan även ske vid partiell delning. Ytterligare frågor om villkor, rättigheter, arvoden och förmåner ska regleras i delningsplanen. Även den planerade tidpunkten för delningen ska framgå.

Styrelsens redogörelse

Till delningsplanen ska det fogas en redogörelse för de omständigheter som legat till grund för styrelsens, och i förekommande fall styrelsernas, bedömning av delningens lämplighet och konsekvenser för de i delningen ingående bolagen.

Förändringar i överlåtande bolags tillgångar och skulder

Om det efter det att delningsplanen upprättats har skett väsentliga förändringar i det överlåtande bolagets tillgångar eller skulder och som påverkar bolagets nettoförmögenhet, ska styrelsen i det överlåtande bolaget underrätta de övertagande bolagen.

För de fall ägarna till minst fem procent av aktierna i något av de övertagande bolagen nyttjat möjligheten att kräva att delningsplanen ska underställas bolagsstämmans godkännande, sådan bolagsstämma har hållits och delningsplanen godkänts, behöver det bolaget inte underrättas.

Årsredovisningar

Årsredovisningar för de senaste tre hela räkenskapsåren, för vart och ett av de i delningen ingående bolagen, ska fogas till delningsplanen. Har det gått mer än sex månader mellan det räkenskapsår då senaste årsredovisning och revisionsberättelse har lämnats för något av bolagen, ska det, för det bolaget även finnas en översiktlig redogörelse för verksamheten och resultatutvecklingen, för investeringar och förändringar i likviditet och finansiering samt beloppsuppgifter om nettoomsättning och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt under perioden som rapporten avser. Redogörelsen ska omfatta tiden från och med utgången av det räkenskapsår för vilken senaste årsredovisning och revisionsberättelse lämnades och den dag som infaller tidigast tre månader innan delningsplanen upprättades. Motsvarande redogörelse för samma period året innan ska då också lämnas som jämförelsematerial.

Yttrande från revisorerna

Delningsplanen ska granskas av revisor eller revisionsbolag, och ett yttrande ska avges för samtliga i delningen ingående bolagen. Yttrandet gäller även för det eller de övertagande bolag som ännu inte bildats. I yttrandet ska revisorerna bland annat beakta värderingen av tillgångarna och om det finns risk för att borgenärerna inte ska få sina fordringar betalda. För bolag som bildas med delningsplanen som stiftelseurkund, om det värde som det övertagande bolaget erhåller i delningen motsvarar minst det övertagande bolagets aktiekapital. Om det överlåtande bolaget finns kvar efter genomförd delning, ska det av yttrandet framgå att det efter delningen fortfarande finns täckning för det bundna egna kapitalet i bolaget.

Delningsplanen kan utgöra stiftelseurkund

Om ett övertagande bolag bildas vid delningen tjänar delningsplanen som stiftelseurkund och ska då innehålla en bolagsordning och uppgifter om företrädare.

Registrering av delningsplanen

Inom en månad från det att styrelserna i bolagen upprättat delningsplanen ska den inges till Bolagsverket för registrering. Bolagsverket kungör därefter delningsplanen i Post- och Inrikes Tidningar.

Förenklat delningsförfarande

Om samtliga i bolaget ingående bolag är privata och samtliga aktieägare har undertecknat delningsplanen, behöver den inte registreras.

Delningsplanen ska underställas bolagsstämman

Så snart delningsplanen registrerats och uppgift om registreringen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, ska bolagsstämma hållas i det överlåtande bolaget och delningsplanen godkännas av stämman. Om alla i delningen ingående bolagen är privata får stämman hållas tidigast två veckor från kungörelsen, i annat fall måste det gå minst en månad innan bolagsstämman får hållas.

Styrelsen i övertagande bolag får fatta beslut

I övertagande bolag får styrelsen fatta beslut om delning. För de fall ägare till minst fem procent av aktierna i ett övertagande bolag begär det så ska beslutet dock fattas av bolagsstämman. Aktieägarna ska framföra sin begäran inom två veckor från det att registreringen har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

De bolagsstämmor som ska godkänna delningsplanen måste anta den i sin helhet för att delningsprocessen ska fortsätta. I annat fall måste hela delningsförfarandet göras om.

Förenklat delningsförfarande

Om samtliga i bolaget ingående bolag är privata och samtliga aktieägare har undertecknat delningsplanen, behöver den inte underställas bolagsstämman.

Delningsplanen har blivit gällande

Delningsplanen anses ha blivit gällande i samtliga i delningen ingående bolag, så snart bolagsstämman hållits i det överlåtande bolaget och sedan två veckor har passerat från det att registreringen av delningsplanen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar utan att någon av de övertagande bolagens ägare, vilka ska äga minst fem procent av aktierna, begärt att delningsplanen ska underställas bolagsstämman.

Borgenärerna ska underrättas

Borgenärerna i de i delningen ingående bolagen ska underrättas om att ett delningsförfarande påbörjats. De övertagande bolagen behöver inte underrätta sina borgenärer om revisorerna i sina yttranden över delningsplanen, uttalat sig om att delningen inte medför någon fara för de övertagande bolagens borgenärer. Borgenärer vars fordran avser ersättning som omfattas av lönegaranti behöver inte heller underrättas.

Förenklat delningsförfarande

Om samtliga i bolaget ingående bolag är privata och samtliga aktieägare har undertecknat delningsplanen anses delningsplanen gällande så snart den undertecknats av samtliga aktieägare i de i delningen ingående bolagen. Borgenärerna kan därefter underrättas.

Ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen

Det överlåtande bolaget ska ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa delningsplanen inom en månad från att delningsplanen blivit gällande i samtliga i de delningen ingående bolagen. Har delningsplanen registrerats hos Bolagsverket så ska ansökan om tillstånd inges senast två år efter kungörelsen, förutsatt att delningsplanen inte har blivit gällande tidigare än en månad före tvåårsfristen.

Kallelse på bolagens borgenärer

Förutsatt att det inte finns något formellt hinder mot ansökan om tillstånd att verkställa delningen ska Bolagsverket kalla på borgenärerna i det överlåtande bolaget. För de fall revisorerna i sina yttranden över delningsplanen, uttalat sig om att delningen inte medför någon fara för de övertagande bolagens borgenärer, behöver dessa inte kallas. Inte heller kalls borgenärer vars fordran avser ersättning som omfattas av lönegaranti.

Kallelsen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Bolagsverket eller Tingsrätten lämnar tillstånd

Förutsatt att ingen borgenär motsätter sig delningen inom den tidsfrist som angivits i kungörelsen om kallelse, ska Bolagsverket lämna sitt tillstånd till att delningsplanen verkställs. Om någon borgenär protesterar mot delningen ska Bolagsverket lämna över ärendet till tingsrätten där överlåtande bolag har sitt säte och det blir då tingsrätten som får besluta om huruvida bolagen ska få tillstånd till att verkställa delningen. Bolagen ska antingen reglera eller ställa betryggande säkerhet för fordringen, för att tillstånd ska lämnas.

Registrering av delningen i aktiebolagsregistret

Inom två månader från det att Bolagsverket lämnat sitt tillstånd till att delningen verkställs, eller, i förekommande fall, tingsrätten har lämnat tillstånd vilket ska ha vunnit laga kraft, ska de övertagande bolagen lämna en gemensam ansökan om att delningen ska registreras i aktiebolagsregistret.

Förenklat delningsförfarande

Utöver det förenklade delningsförfarandet som nänts ovan finns ett till förenklat delningsförfarande. Det kan användas vid en fullständig delning till bolag som bildas genom delningen och där förutvarande aktieägare erhåller aktier i alla de övertagande bolagen i proportion till andelen aktier i det överlåtande bolaget.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se