Sammanslagning av aktiebolag

Fusion är en möjlighet att smälta samman två eller flera aktiebolag till ett aktiebolag. En fusion kan även göras mellan ekonomiska föreningar eller mellan en ekonomisk förening och dess helägda dotteraktiebolag. Heinestams upprättar samtliga handlingar för fusionen, bevakar ärendet och ser till att tiderna hålls för att fusionen ska registreras i vederbörlig ordning. Du kan arbeta på som vanligt under tiden.

Olika typer av fusion

Fusion helägt dotterbolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder, samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation. Priset för en fusion av helägt dotterbolag är från 5 000 kronor inklusive Bolagsverkets avgifter. Här lägger du in din beställning av fusion helägt dotterbolag.

Fusion genom absorption

Vid fusion genom absorption tar ett aktiebolag (övertagande bolag) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag), samtidigt upplöses de överlåtande bolagen utan likvidation. Till denna kategori hör bl.a. nedströms fusion även kallad omvänd fusion samt fusion av systerbolag. Priset för en fusion genom absorption är från 7 000 kronor inklusive Bolagsverkets avgifter. Här lägger du in din beställning av fusion genom absorption.

Vad ingår i priset?

 • Handlingar som ingår vid fusion:
 • Anmälan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
 • Styrelseprotokoll dotterbolag/överlåtande bolag
 • Styrelseprotokoll moderbolag/övertagande bolag
 • Fusionsplan
 • Revisorsyttrande
 • Förslag på underrättelse till bolagens borgenärer
 • Intyg avseende underrättelse av borgenärer
 • Intyg om att aktieägarna undertecknat fusionsplanen

Vid fusion genom absorption ingår även

 • Försäkran att fusionen inte strider mot lag eller förordning
 • Anmälan om genomförd fusion
 • Revisorsintyg

Tilläggstjänster

Fler än ett dotterbolag/överlåtande bolag 900 kr/ bolag

Heinestams sköter underrättelse på kända borgenärer 600 kr i grundarvode + 25kr/ brev

Registrering av särskilt företagsnamn (bifirma) 800 kr*

Ändring av bolagsordning 800 kr*

Om inte samtliga aktieägare kan underteckna fusionsplanen:

Registrering av fusionsplan 900 kr*

Förslag kallelse till bolagsstämma 300 kr

*Bolagsverkets avgifter tillkommer.