Om ossArtiklarInvesteraravdrag

Investeraravdrag

Ett investeraravdrag för företag av mindre storlek började att gälla den 1 december 2013. Avdraget gäller för fysiska personer som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission. Andelarna kan också ha förvärvats från en juridisk person om de avser ett företag som inte tidigare har bedrivit verksamhet av något slag, dvs. när man köper lagerbolag.

Den som har rätt till avdrag får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kronor. Alla investerares sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får vara högst 20 miljoner kronor per år. Avdraget gäller inte om någon andel i företaget är börsnoterat.

Det finns ytterligare några villkor som måste uppfyllas:

  • Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer.
  • Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska vara högst 80 miljoner kronor.
  • Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.

Investeraravdrag får göras bara om det företag i vilket andelar har förvärvats har ett löneunderlag som för betalningsåret eller för det beskattningsår som följer närmast efter betalningsåret uppgår till minst 300 000 kronor. Uppnår man inte löneunderlagskravet första året får avdraget göras först nästföljande år, förutsatt att man då uppnått löneunderlagskravet.

Investeraravdraget innebär att du får 7 500 kr i skattesänkning om du köper ett lagerbolag, nybildar ett aktiebolag med ett aktiekapital om 50 000 kr eller gör en nyemission om minst 50 000 kr och att du uppfyller ovan angivna villkor.

 

Beräkna investeraravdrag

Dra i reglaget för att se investeraravdraget

Aktiekapital/nyemission

kr

Tillåtet investeraravdrag

kr

Total skatterabatt med investeraravdrag (30%)

kr