Överlåta bolag Företagsvärdering

Företagsvärdering

En företagsvärdering kan initieras vid flera olika omständigheter. Det kan vara

  1. Överlåtelsesituationer
  2. Innehavarsituationer
  3. Skattesituationer
  4. Andra situationer

Exempel på överlåtelsesituationer är köp eller försäljning av företaget, värdering vid kompanjonsavtalsförsäkring, generationsskiften eller vid inlösen av minoritetsaktier. Exempel på innehavarsituationer är bodelning, arvskifte, intagande av kompanjoner, vid anskaffning av externt kapital och i samband med upprättande av en kontrollbalansräkning. Exempel på skattesituationer är interna aktieöverlåtelser eller paketering av bolag. Andra situationer kan vara att man är nyfiken på bolagets värde eller värdet på en konkurrents företag.

Det går inte att fastställa ett objektivt värde på ett företag av många olika orsaker. Köpare och säljare har olika utgångspunkter. Det finns många olika definitioner av begreppet värde, det finns många olika värderingsmetoder och oavsett vilken metod man använder, så baserar sig värdet på framtida bedömningar.

Framtida bedömningar innehåller alltid stora mått av osäkerhet och ju längre in i framtiden man tittar desto större blir naturligtvis osäkerheten.

Vidare brukar man skilja på värde och pris. Lite förenklat kan man uttrycka det som att värdet är det belopp man räknar fram genom en att tillämpa någon sorts kalkylmodell där man utgår från olika faktorer. Priset däremot det är vad någon faktiskt är beredd att betala för företaget eller snarare det belopp som både säljare och köpare kan acceptera för att affären ska bli av.

Det finns mängder av värderingsmetoder. Exempel på värderingsmetoder är

  • Diskonterade kassaflöden
  • Multipelvärdering
  • Uthållig vinst (Gordons formel)
  • Substansvärdering
  • Marknadsvärdering

Varje metod baserar sig vilka förutsättningar den som vill ha värderingen utgår från. Olika personer använder sig t.ex. av olika kalkylräntor beroende på vilken avkastning de kräver på sin investering. En köpare kanske nöjer sig med att kunna köpa ett företag för att få ett arbete eller för att få bli egen företagare, samtidigt som en annan person enbart tittar på de pengar han eller hon ska satsa och vilken avkastning de kan få på den investeringen.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se