Överlåta bolag Överlåta företag

Överlåta företag

Heinestams har genom åren bistått vid otaliga företagsöverlåtelser och vi kan hjälpa dig med stora eller enstaka delar av överlåtelseprocessen.

Denna tjänst vänder sig både till dig som är säljare eller köpare av ett företag men också till dig som är redovisningskonsult, revisor, advokat eller ansvarig för en företagsöverlåtelse. Vi hjälper dig med de viktiga frågorna och övervägandena som behöver göras samt med olika moment som kan bli aktuella att utföra beroende på överlåtelsens art. 

Förfrågan företagsöverlåtelse

Överlåtelseprocessen kan avse allt från ett enkelt överlåtelseavtal till en omfattande process med exempelvis inkråmsöverlåtelseavtal, köp av lagerbolag inklusive namnöverlåtelse (halvt korsbyte) samt en snabbavveckling av befintligt bolag. Är du intresserad av tjänsten eller har frågor kontakta då Bengt Heinestam på 090-70 41 96 alternativt via bengt.heinestam@heinestams.se eller inkom med din förfrågan ovan.

   

Olika överlåtelsemoment

Nedan följer en lista på olika moment som vi kan hjälpa dig med i samband med en företagsöverlåtelseprocess. Eftersom att varje överlåtelse är unik måste vi först ha en kontakt med dig som är beställare för att se vad som kan bli aktuellt i det enskilda fallet. Klicka på pilen för att läsa mer om varje moment.

Köparens och säljarens checklista

Heinestams hjälper köpare av ett företag att upprätta en checklista för hur företaget, dess omvärld och dess verksamhet ska granskas.

Heinestams hjälper säljare av ett företag att upprätta en checklista för hur köpande företagets ska granskas.

Företagsvärdering

Heinestams biträder dig med värdering av företag. Vi väljer värderingsmodell efter det specifika företagets förutsättningar baserat på bransch, geografisk position, uppdragsgivarens preferenser etc. Läs mer om företagsvärdering

Val av försäljningsmodell

Utifrån en analys av skatteeffekterna biträder Heinestams med att hitta en lämplig försäljningsmodell.

Paketering inför försäljning

Heinestams biträder i de fall tillgångar behöver paketeras inför en överlåtelse.

Avsiktsförklaring (Letter of Intent)

Genom att skriva en avsiktsförklaring skapas lugn och ro i förhandlingarna mellan köpare och säljare. Heinestams biträder med att upprätta avsiktsförklaringar.

Bolagsbildning

För de fall överlåtelsen kräver aktiebolag för paketering hjälper vi till med att antingen bilda nytt aktiebolag eller köp av lagerbolag. Läs mer om starta bolag

Överlåtelseavtal och inkråmsöverlåtelseavtal

Heinestams biträder med att upprätta överlåtelse- och/eller inkråmsöverlåtelseavtal i samband med företagsöverlåtelser.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan aktieägarna i ett aktiebolag som reglerar förhållandena mellan ägarna. Läs mer om aktieägaravtal. 

Nyemission och fondemission

För de fall det är aktuellt att öka aktiekapitalet hjälper vi till med detta i form av nyemission eller fondemission

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare kan användas för att t.ex. lösa ut en delägare. Läs mer om minskning av aktiekapital. 

Fusion och delning

Vid fusion av aktiebolag tar ett aktiebolag (övertagande bolag) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag), samtidigt upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation. Läs mer om fusion.

Det finns två olika typer av delning av aktiebolag, fullständig delning och partiell delning. Läs mer om delning.

Aktiebok

I alla aktiebolag ska det finnas en aktiebok. Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och vem som äger dessa. Läs mer om aktiebok.

Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Bengt Heinestam

Frågor?

Kontakta Bengt Heinestam:
090-70 41 96
bengt.heinestam@heinestams.se