Beställ nytt aktiebolag

Beställare i

Bolagets uppgifter i

 1. Bolagstyp

 2. Vad består apportegendomen av och vem äger den?

  Hur är apportegendomen värderad?

  Namn och personnummer på revisor som ska yttra sig över apportegendomen?

  Övrigt?

 3. Verksamhet

 4. Räkenskapsår

 5. Aktiekapital

  kr

 6. Antal aktier

  st

 7. Aktieslag

  A-aktier: st

  Röstvärde:

  B-aktier: st

  Röstvärde:

  Stam- och preferensaktier

  Stamaktier: st

  Preferensaktier: st

  1. Hembudsförbehåll

  2. Förköps- & samtyckesförbehåll

Funktionär / Aktieägare 1 i

 1. Funktion i bolaget

 2. Aktieägare

Funktionär / Aktieägare 2 i

 1. Funktion i bolaget

 2. Aktieägare

Klicka här om du behöver fylla i fler funktionärer/aktieägare.Funktionär / Aktieägare 3 i

 1. Funktion i bolaget

 2. Aktieägare

Funktionär / Aktieägare 4 i

 1. Funktion i bolaget

 2. Aktieägare

Funktionär / Aktieägare 5 i

 1. Funktion i bolaget

 2. Aktieägare

Firmateckning i


Revisor i

Ska bolaget ha registrerad revisor

 1. Revisor

 2. Revisionsbolag

 3. Revisor/Revisorssuppleant

Underteckning av handlingar i

 1. Handlingar ska undertecknas

 2. Ange e-post till ordförande/styrelseledamot som ska signera handlingarna elektroniskt på Bolagsverket

 3. Handlingarna önskas via

Övrigt i

 1. Ska aktiebrev utfärdas?

 2. Kostnaden för bolaget ska faktureras

 3. Övrig information/Kontakt

 4. Personuppgifter

  Heinestams hantering av personuppgifter kan du läsa om på www.heinestams.se/dataskydd

Du som är beställare blir vår kontaktperson och det är till dig vi skickar handlingar under ärendets gång. Beställer du som privatperson kan du hoppa över ”Företag”.

Namnförslag

Fyll i det namn du önskar på ditt företag, namnet måste innehålla ordet AB eller Aktiebolag. Under övriga namnförslag kan du fylla i fler namn gärna med varierande tema. Om det är ett namnförslag du är särskilt angelägen om att få registrerat ange bara det. Vi gör alltid en namnkontroll i samband med beställningen. Du får besked om vi tror att namnet/namnen blir svåra att registrera. Läs mer om hur man bygger upp ett företagsnamn här.

Verksamhet

Fyll i den verksamhet bolaget ska bedriva. Den ska vara preciserad till bransch, vara och/eller tjänst.

Det går bra att ge konkreta exempel.

Ex 1: Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen och därmed förenlig verksamhet.

Ex 2: Bolaget ska bedriva försäljning av maskiner såsom jord- och skogsbruksmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.

Räkenskapsår

Fyll i när bolaget ska ha bokslut. Man kan välja vilket som helst av årets tolv månader. Ett räkenskapsår kan vara som längst 18 månader räknat från registreringsdagen. Bolag som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår.

Hembudsförbehåll, förköpsförbehåll & samtyckesförbehåll

Fyll i om bolagets aktier ska omfattas av förbehåll. Förbehåll är en trygghet för den som är aktieägare. Genom ett förbehåll kan du begränsa rätten att fritt överlåta aktier. Läs mer om de olika förbehållen här.

Enligt ett penningtvättsdirektiv från EU måste alla aktiebolag registrera verklig huvudman på Bolagsverket. Läs mer om verklig huvudman här.

Ett aktiebolag får minst ha en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Ska bolaget inte ha någon styrelsesuppleant måste minst tre styrelseledamöter utses. Om bolaget har fler än en styrelseledamot måste en av dem utses till ordförande. Fyll i uppgifterna för personen/företaget och kryssa i vad den ska ha för funktion samt antal aktier om personen ska vara aktieägare. Läs mer om bolagets funktionärer här.

Ett aktiebolag får minst ha en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Ska bolaget inte ha någon styrelsesuppleant måste minst tre styrelseledamöter utses. Om bolaget har fler än en styrelseledamot måste en av dem utses till ordförande. Fyll i uppgifterna för personen/företaget och kryssa i vad den ska ha för funktion samt antal aktier om personen ska vara aktieägare. Läs mer om bolagets funktionärer här.

Ett aktiebolag får minst ha en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Ska bolaget inte ha någon styrelsesuppleant måste minst tre styrelseledamöter utses. Om bolaget har fler än en styrelseledamot måste en av dem utses till ordförande. Fyll i uppgifterna för personen/företaget och kryssa i vad den ska ha för funktion samt antal aktier om personen ska vara aktieägare. Läs mer om bolagets funktionärer här.

Ett aktiebolag får minst ha en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Ska bolaget inte ha någon styrelsesuppleant måste minst tre styrelseledamöter utses. Om bolaget har fler än en styrelseledamot måste en av dem utses till ordförande. Fyll i uppgifterna för personen/företaget och kryssa i vad den ska ha för funktion samt antal aktier om personen ska vara aktieägare. Läs mer om bolagets funktionärer här.

Ett aktiebolag får minst ha en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Ska bolaget inte ha någon styrelsesuppleant måste minst tre styrelseledamöter utses. Om bolaget har fler än en styrelseledamot måste en av dem utses till ordförande. Fyll i uppgifterna för personen/företaget och kryssa i vad den ska ha för funktion samt antal aktier om personen ska vara aktieägare. Läs mer om bolagets funktionärer här.

Firman tecknas alltid av styrelsen (styrelseledamoten ensam eller styrelseledamöterna tillsammans). För de fall det finns en verkställande direktör har han eller hon rätt att teckna firman gällande bolagets löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt bestämmer du själv hur firman ska tecknas.

Bolag som under två räkenskapsår i följd uppfyller minst två av nedanstående förutsättningar måste ha revisor. Övriga privata bolag kan välja att vara utan revisor.

• mer än 3 anställda (i medeltal)

• mer än 1,5 Mkr i nettotillgångar

• mer än 3 miljoner i omsättning

Denna regel blir aktuell för nya bolag tidigast under tredje räkenskapåret.

Aktiebrev

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger en eller flera aktier i bolaget. Det finns inget krav att aktiebrev ska utfärdas, men du som är aktieägare kan begära att få ditt/dina aktiebrev från bolaget. Fyll i om du vill att vi ska utfärda aktiebrev.

Övrig information

Kryssa i hur du vill ha handlingarna samt vem som ska faktureras kostnaden för lagerbolaget. Har du frågor, funderingar eller övrig information du vill meddela oss kryssa i att du vill bli uppringd eller skriv i rutan längst ner.

Elektroniskt via BankID

Väljer du elektronisk signering via BankID kommer vald styrelseledamot få signera uppdragsbrev och bolagshandlingar via BankID. Vid köp av ett lagerbolag så kommer även bolagets köpare att signera köpeavtalet via BankID. Endast bankintyg behöver sedan skickas åter till oss.

OBS! Vid köp av lagerbolag måste alla köpare och vald styrelseledamot ha både ett BankID och en e-postadress.

Fysisk underskrift

Bolagshandlingarna måste undertecknas fysiskt och sändas till oss åter med post.

Aktiebolaget bildas med pengar

Betalning av aktierna sker genom att pengar sätts in på ett bankkonto i bolaget som öppnats enbart för insättningen av aktiekapitalet.

Aktiebolaget bildas med apportegendom

Betalning av aktierna sker genom att egendom som anses vara till nytta för verksamheten tillförs bolaget. En godkänd eller auktoriserad revisor ska yttra sig över betalningen med egendomen.

Ska bolaget bildas med både pengar och att egendom tillförs välj då ”Apportegendom ” och fyll i under övrigt hur mycket av aktiekapitalet som ska betalas med pengar respektive egendom.

Frida Melander Vängbo

Frågor?

Kontakta Frida Melander Vängbo:
090-70 41 93
frida.melander@heinestams.se