Starta bolagLagerbolag Bra att veta

Bra att veta

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska kunna särskiljas från andra företags namn och varumärken. Om två företag har liknande verksamhet så ska de ha namn som skiljer dem åt så att det inte finns risk för förväxling. Vi gör alltid en namnkontroll i samband med en beställning. Du får besked om vi tror att namnet/namnen blir svåra att registrera.

Skriv gärna ett flertal namnförslag, gärna med varierat tema. Bolagsverket prövar namnen i den ordningen de kommer in. Ett tips är att inte ha samma ord eller kombination av ord i alla förslagen. Chansen är också större att namnet registreras om man kombinerar ett verksamhetsbeskrivande ord med en ort, ett fantasiord, en bokstavskombination eller ett personnamn. Namnet skall också innehålla något av orden AB eller Aktiebolag. Ibland behövs det bara en mindre förändring för att Bolagsverket ska bevilja registrering. Läs mer om att bygga företagsnamn.

Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara specificerad inom vilken bransch man ska vara verksam inom eller angiven inom vilken typ av varor eller tjänster som man tänker sälja. Det går bra att ge konkreta exempel.

Funktionärer

Ett aktiebolag får minst bestå av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Ska bolaget inte ha någon styrelsesuppleant måste bolaget minst ha tre styrelseledamöter. Om bolaget ska ha fler än en ledamot måste en av ledamöterna utses till ordförande. Ledamöter och suppleanter måste vara myndiga och får inte ha näringsförbud.

Styrelseledamot

Måste vara över 18 år, får inte vara i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Styrelseledamoten ansvarar för företagets verksamhet, att kalla aktieägare till stämman, att skatter betalas in och att årsredovisningar upprättas och skickas till Bolagsverket.

Styrelsesuppleant

Måste vara över 18 år, får inte vara i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Styrelsesuppleanten ska ersätta styrelseledamoten om den avgår, entledigas, avlider, förlorar behörighet, vid sjukdom eller annan frånvaro.

Ordförande

Om styrelsen består av fler än en styrelseledamot måste en av dem registreras som ordförande.

Verkställande direktör (VD)

En VD har till uppgift att sköta bolagets löpande förvaltning.

Extern firmatecknare

En särskild firmatecknare är en firmatecknare som inte är ledamot, suppleant eller VD.

Särskild delgivningsmottagare

Om samtliga styrelsemedlemmar är bosatta utanför Sverige måste det finnas en särskild delgivningsmottagare bosatt i Sverige. Den särskilde delgivningsmottagaren har till uppgift att ta emot vissa typer av handlingar, framför allt delgivningar från myndigheter om bolaget exempelvis råkar i tvist eller får bekymmer med betalningar. I och med att den särskilde delgivningsmottagaren har tagit emot handlingarna, så anses bolaget har fått vetskap om det saken gäller.

Revisor

Bolag som under två räkenskapsår i följd uppfyller minst två av nedanstående förutsättningar måste ha revisor. Övriga privata bolag kan välja att vara utan revisor.

  • mer än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 Mkr i nettotillgångar
  • mer än 3 miljoner i omsättning

Denna regel blir aktuell för nya bolag tidigast under tredje räkenskapåret.

Bosättningskrav

Minst halva antalet styrelseledamöter och minst halva antalet styrelsesuppleanter skall vara bosatta inom EES. EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Möjlighet att söka dispens från kravet om bosättning finns.

Räkenskapsår

Räkenskapsåret bestämmer när ett bolag ska ha bokslut. Det finns tolv att välja på, varav det ena kallas för kalenderår och de andra kallas för brutna räkenskapsår. Har man flera bolag i en koncern ska de ha samma räkenskapsår. Ett bolag kan ha ett räkenskapsår som är anpassat till ett koncernbolag i utlandet.

Ett bolags räkenskapsår får vara upp till 18 månader. Det innebär att bolag som är bildade 1 januari och som har räkenskapsår 1 juni – 30 juli, får ha sitt första bokslut 30 juni nästkommande år.

Förbehåll

Förbehåll är en trygghet för den som är aktieägare. Genom ett förbehåll kan du begränsa rätten att fritt överlåta aktier. Det finns tre olika förbehåll:

Hembudsförbehåll

Hembudsförbehåll innebär att den som köper aktier med ett hembudsförbehåll ska kontakta bolagets styrelse och hembjuda dessa aktier till de som enligt förbehållet har lösningsrätt. Det skärpta hembudet omfattar samtliga överlåtelser men undantag kan göras t.ex. familjerättsligt undantag eller undantag aktieägare.

Förköpsförbehåll

Förköpsförbehåll innebär att förutvarande aktieägare (eller annan) erbjuds köpa de aktier som är till försäljning innan de får överlåtas till ny aktieägare.

Samtyckesförbehåll

Samtyckesförbehåll innebär att aktier endast får överlåtas till annan med bolagets samtycke.

Hembudsförbehållet (skärpt eller med undantag) kan kombinerad med förköps- och/eller samtyckesförbehåll. Läs mer om förbehåll i relaterade artiklar.

De utökade möjligheterna till förbehåll i bolagsordningen är ett bra komplement till aktieägaravtal.

Skillnaden mellan att nybilda och att köpa ett lagerbolag

Om man väljer att köpa ett lagerbolag finns möjligheten att komma igång med verksamheten avsevärt mycket snabbare då det redan finns ett organisationsnummer på bolaget. Du kan redan då du fått generalfullmakten köra igång. Om man väljer att nybilda måste man invänta bolagets registrering för att få tillgång till ett organisationsnummer innan man kan köra igång verksamheten.

När kan man använda sitt bolag?

Så snart du fått generalfullmakten till bolaget har du möjligheten att använda bolaget. Du får generalfullmakten så snart du undertecknat handlingar enligt instruktionerna i brevet som upprättades vid beställningen samt satt in aktiekapitalet på din bank och returnerat handlingarna till oss.

Insättning av aktiekapital

Aktiekapitalet bör sättas in så snart som möjligt efter det att du erhållit handlingarna vid beställningen, detta för att inte fördröja starten av bolaget.

Generalfullmakt

När vi får in en beställning där handlingarna önskas elektroniskt (via e-post) skickas handlingarna ut inom två timmar, under förutsättning att beställningen inkommer under kontorstid och är komplett. När vi får in en beställning där handlingarna önskas via post skickar vi ut handlingarna samma dag, under förutsättning att beställningen inkommer under kontorstid och är komplett. Du följer instruktionerna i brevet som följer med handlingarna vilket sammanfattningsvis är att du skriver under handlingarna, sätter in aktiekapitalet på din bank samt returnerar handlingarna till oss. Vi utfärdar generalfullmakten samma dag som handlingarna når oss vilket kan innebära samma dag som du beställer bolag, under förutsättning att du följt instruktionerna. 

Generalfullmakten ger dig möjlighet att till fullo agera i bolaget.

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se

Frågor?

Kontakta oss på
090-70 41 90
info@heinestams.se